NATIONALE OVEREENKOMST VOOR DE PRODUCTIE VAN GRASZAAD

De nationale overeenkomst inzake het vermeerderen van graszaden regelt de contractuele betrekkingen tussen enerzijds de handelaars-bereiders, en anderzijds de landbouwers-vermeerderaars en is geldig vanaf het oogst jaar 2001.

Deze overeenkomst wordt aangevuld met een contract dat door de twee partijen wordt ondertekend en waarvan deze overeenkomst integrerend deel uitmaakt. De contracterende partijen verklaren op hun beurt, de reglementen en voorschriften van het Ministerie van Middenstand en Landbouw te kennen, die betrekking hebben op de productie, de controle en de certificering van graszaden en gaan de verbintenis aan deze na te leven zonder enig voorbehoud.

De contracterende partijen verklaren eveneens zonder voorbehoud de voorschriften na te leven van de verordeningen van de Europese Gemeenschap, houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector grassen, evenals de nationale bepalingen die de omzetting zijn van de richtlijnen van de Europese Gemeenschap.

De contracterende partijen verklaren zich te schikken naar de hieronder staande bepalingen.

I. VERPLICHTINGEN VAN DE LANDBOUWER-VERMEERDERAAR

Voor eenzelfde ras mag de landbouwer-vermeerderaar slechts met één enkele handelaar-bereider een contract afsluiten. De landbouwer-vermeerderaar zal de richtlijnen van de handelaar-bereider volledig nakomen; hij verbindt er zich meer bepaald toe :
1. op de in het contract vermelde oppervlakte uitsluitend het uitgangsmateriaal te zaaien en te telen dat door de handelaar-
bereider geleverd wordt voor de vermeerdering. Hij zal in geen enkel geval uitgangsmateriaal afstaan aan derden;
2. voornoemde teelt in de vruchtenopvolging niet te laten volgen op een teelt graszaad, groenvoeder en/of -bemester van dezelfde soort of een aanverwante soort;
Een ander ras van dezelfde soort of van een aanverwante, niet uit te schonen soort, kan slechts uitgezaaid worden op hetzelfde perceel na vier jaar; Alle mogelijke voorzorgen nemen om ongewenste bestuiving te voorkomen, én de minimale isolatieafstand betreffende buurschap en scheiding te respecteren zoals voorgeschreven door het keuringsreglement van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, Dienst Teeltmateriaal:
3. de kosten van de inschrijving ter keuring door de Dienst teeltmateriaal van het Ministerie van Middenstand en Landbouw en de kosten van de veldkeuring voor zijn rekening te nemen en de helft van de inter-professionele bijdrage te betalen in toepassing van het-koninklijk-besluit van 5 januari 1998, gewijzigd door he/ koninklijk besluit van 12 februari-i9 9;
4. één van de twee door hem ondertekende exemplaren van het vermeerdenngscontract- aan de lTáncrétéar-bereider te
bezorgen minstens 30 dagen vóór de uiterste inschrijvingsdatum;
Voor elke zaadoogst dient een afzonderlijk contract te worden opgemaakt;
5. zorgvuldig alle documenten en etiketten te bewaren die de verpakkingen met uitgangsmateriaal vergezellen, alsook de daarop betrekking hebbende factuur en die documenten, bij de veldkeuring, op gewoon verzoek van de bevoegde ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, de officiële en de erkende keurmeesters voor te leggen. Indien die documenten verloren zijn en het Ministerie van Middenstand en Landbouw om die reden weigert de zaadproductie goed te keuren, zal de handelaar-bereider het recht hebben schadeloosstelling te eisen voor winstderving;
6. tijdens de hele duur van het contract de bevoegde ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, de officiële en de erkende keurmeesters en het personeel vande handelaar-bereider vrije toegang te verlenen tot de betrokken gronden en gebouwen (opslagplaatsen);
7. aan de vermeerdering alle nodige zorgen te besteden en, voor zover het zijn verantwoordelijkheid betreft, vóór of tussen de bezoeken, wanneer meerdere bezoeken zijn voorzien, de normale werkzaamheden te doen om de teelten op te zuiveren en eventueel onkruiden te bestrijden zodat de veldopbrengst kan beantwoorden aan de normen voor de klasse waarvoor zij werden voorzien;
8. de handelaar-bereider onverwijld op de hoogte te brengen (liefst schriftelijk, per fax of e-mail) indien een vermeerderingsveld, om welke reden ook, geheel of gedeeltelijk vernield is of in geval van weigering of declassering bij de veldkeuring door Dienst Teeltmateriaal;
9. in zwad maaien bij deegrijpheid van een meerderheid van de zaden. Stamdorsen is enkel gelaten na overleg met de handelaar-bereider.
10. alle nodige maatregelen nemen om vermenging met andere partijen te voorkomen en er voor te zorgen dat alle machines, vervoer- en opslagmiddelen voldoende worden gereinigd;
11. het identificatiepaneel te plaatsen en de volledige oogst te leveren. Bij onvoldoende stand dient de handelaar-bereider schriftelijk verwittigd te worden . Deze dient binnen de zes dagen (na poststempel) het gewas te controleren en zijn besluit kenbaar te maken. Eventuele vernietiging van het productieveld kan enkel na schriftelijke toestemming van de handelaar-bereider. Na schriftelijke bevestiging van definitief geweigerde percelen mag het te velde staand gewas enkel gebruikt worden als ruwvoeder (er mag in geen enkel geval zaad worden geoogst);
12. financiële gevolgen van alle nutteloze kosten, zoals nutteloze verplaatsing van deskundigen naar keuring, tegenkeuring, enz., voor dewelke de landbouwer-vermeerderaar verantwoordelijk is gesteld, ten laste te nemen;
13. indien hij zijn activiteiten aan een derde overlaat, alle nuttige schikkingen te treffen om de overnemer alle verplichtingen te doen overnemen die tegenover de handelaar-bereider werden aangegaan of de handelaar-bereider te vergoeden.

II. VERPLICHTINGEN VAN DE HANDELAAR-BEREIDER

De handelaar-bereider verbindt zich ertoe :
1.samen met de landbouwer-vermeerderaar het contract op te maken en te ondertekenen en één van de door hem ondertekende exemplaren van het contract aan de landbouwer aan de landbouwer-vermeerderaar te bezorgen De gefactureerde hoeveelheid uitgangsmateriaal dient in overeenstemming te zijn met de gecontracteerde oppervlakte. Op de factuur en alle leveringsdocumenten dienen de etiketnummers en de partijnummers van het uitgangsmateriaal vermeld te worden;
2.het nodige uitgangsmateriaal tijdig te leveren na akkoord over de contractuele voorwaarden;
3.voor iedere zaadcyclus het perceel in te schrijven ter keuring, de inschrijvingskosten te storten en de helft van de interprofessionele bijdrage te betalen en het totaal van de interprofessionele bijdrage te storten op de rekening van het erkend interprofessioneel organisme ‘Intersemza’ in toepassing van het koninklijk besluit van 5 januari 1998, gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 februari 1999;
4.de hele oogst in ontvangst te nemen. Binnen de vijf werkdagen na ontvangst stelt hij de landbouwer-vermeerderaar in kennis van brutogewicht en vochtgehalte.
5.technisch advies te verlenen aan de landbouwer-vermeerderaar en hem te informeren omtrent het optimale oogsttijdstip:
6.tijdig het identificatiepaneel, ter beschikking gesteld door de administratie, te leveren;
7.indien hij zijn activiteiten aan een derde overlaat, alle nuttige schikkingen te treffen om de overnemer alle verplichtingen te doen overnemen die tegenover de vermeerderaar werden aangegaan of de landbouwer-vermeerderaar te vergoeden.

III. ALGEMENE BESCHIKKINGEN

1.de landbouwer-vermeerderaar verbindt zich ertoe om na de voorlopige klassering de volledige productie ter beschikking van de handelaar-bereider te stellen.
2.de landbouwer-vermeerderaar is verantwoordelijk voor het bruto graszaad zolang het in zijn bezit is.
3.indien de landbouwer-vermeerderaar het bruto-graszaad tijdelijk stockeert, moet hem door de handelaar-bereider een vergoeding worden betaald, die in het contract vermeld is.
4.de ontvangst, de bepaling van gewicht en vocht gebeuren bij de handelaar-bereider; voor een vochtgehalte > 12 % kan de landbouwer-vermeerderaar een bijdrage aangerekend worden in de droogkosten volgens een formule vermeld in het contract.
5.op verzoek van de landbouwer-vermeerderaar kan de bepaling van het vochtgehalte en het schoningsrendement door een officieel erkend laboratorium gebeuren. Dit dient vóór de levering aangevraagd te worden. De kosten zijn ten laste van de landbouwer-vermeerderaar. De analyseresultaten zijn dan ook bindend voor alle betrokken partijen.
Het resultaat van deze analyse moet aan alle betrokken partijen en de Dienst Teeltmateriaal medegedeeld worden binnen de dertig dagen na monstername.
6.Het vermeerderde graszaad welke na de 1ste schoning de gestelde normen van de Dienst Teeltmateriaal niet bereikt, kan door de handelaar-bereider onderworpen worden aan herhaalde schoningsoperaties, waarvoor volgens een overeenkomst omschreven in het contract een vergoeding kan worden aangerekend.
7.Een informatieverstrekking over de markt- en prijssituatie zal jaarlijks gebeuren tijdens een bijeenkomst van Intersemza en dit ten laatste 31 juli.

IV. AANKOOPPRIJS EN BETALING

1.De contractprijs wordt uitbetaald voor hoeveelheden, geleverd bij de handelaar-bereider, gedroogd, geschoond en getrieerd zaad na definitieve certificering door het Ministerie van Middenstand en Landbouw.
2.Vóór 31 oktober wordt door de handelaar-bereider een voorschot per ha overgemaakt aan de landbouwer-vermeerderaar
voorzover de opbrengst dit verantwoord. De grootte hiervan is vermeld in het contract.
Een voorschot is niet van toepassing indien de eindafrekening gebeurt vóór 31 december.
De eindafrekening gebeurt steeds vóór eind februari van het jaar volgend op de oogst. Alle tegoeden na deze datum
worden vergoed met een intrest zoals vermeld in het contract.
3.Voor de regeling van de steunmaatregelen wordt verwezen naar de Verordening (EEG) Nr. 1674/22 van de Raad van 2 augustus 1972 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning en de financiering van de steun in de sector zaaizaad zoals gewijzigd tot op heden en Verordening (EEG) Nr. 1686/72 van de Commissie van 2 augustus 1972 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de steun in de sector zaaizaad zoals gewijzigd tot op heden en de Belgische besluiten betreffende de modaliteiten van uitvoering.
De handelaar-bereider verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat elke certificering beëindigd is vóór 15 mei zodat de
landbouwer-vermeerderaar tijdig in het bezit kan gesteld worden van het certificeringsattest dat zijn aanvraag tot steun dient te vergezellen.

V. GESCHILLEN EN CONTROLE

Alle geschillen in verband met de interpretatie of de toepassing van deze overeenkomst kan worden voorgelegd aan de rechtspraak van de Belgische Scheidsrechterlijke Kamer voor Zaaizaden binnen de Belgische interprofessionele vakgroep voor zaaizaden, afgekort INTERSEMZA.
De Scheidsrechterlijke Kamer zal in eerste aanleg en in beroep alle geschillen tussen handelaars-bereiders en landbouwersvermeerderaars beoordelen.

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.