Beste landbouwers-vermeerderaars

AGRISEMZA heeft in 2017 heel wat activiteiten ontplooid. Op 24 januari was er te Veurne een interessante infovergadering voor de graszaadtelers met als sprekers Ir. Georges Ryckaert (ILVO) die een prachtige samenvatting bracht van vijf jaar graszaadonderzoek die nu nog steeds te raadplegen is door de leden op de website van AGRISEMZA en Koen Ganne van pregras die toelichting gaf bij de praktische zaken van de graszaadteelt zoals teeltopvolging, oogsttijdstip, maaien en dorsen. Op 23 februari verleende de voorzitter zijn medewerking aan een teelttechnische vergadering over graszaad georganiseerd door pregras.

Na heel wat voorbereiding is de website www. agrisemza.be operationeel sedert 18 april 2017. Het is een eerste jaar en voorlopig is alleen de Nederlandstalige versie ter beschikking. Er zijn gemiddeld drie Belgische bezoekers per dag en de gemiddelde bezoekduur is 3 minuten. Er is een gedeelte alleen toegankelijk voor de leden met een paswoord.
De leden kunnen dit paswoord opvragen door het sturen van een mail aan info@agrisemza.be.

Alle vermeerderaars kunnen een bijdrage leveren en deze doorsturen naar info@agrisemza.be en zelfs via facebook kan je reageren. Kijk dus eens op facebook naar AGRISEMZA. Van 29 tot 31 mei 2017 vond in Dijon het jaarlijks congres plaats van de ESGG in aanwezigheid van 20-tal vertegenwoordigers van voornaamste zaaizaad producerende lidstaten. Op 30 augustus hadden we de jaarlijkse bijeenkomst met de graszaadfirma’s en op 10 januari 2018 hebben we een verdere bespreking op ILVO voor de planning van een graszaadproef

1. Plaats van de vermeerderaars in België.

België telt momenteel ongeveer 800 vermeerderaars waarvan ±560 in Vlaanderen en 240 in Wallonië. 400 van de 560 vermeerderaars in Vlaanderen zijn graszaadteler, ongeveer 100 telers vermeerderen zaaigraan en 68 vermeerderen vlaslijnzaad .AGRISEMZA vertegenwoordigt alle vermeerderaars in de koepelorganisatie INTERSEMZA. AGRISEMZA heeft het voorbije vijf jaar bijgedragen aan het tot stand komen van een goede regeling voor de inning van de kwekersrechten zodat we nu van de partners in de productieketen kunnen verwachten dat de vermeerderaars aan hun trekken komen. Uit de voorlopige cijfers blijkt het gebruik van hoevezaad te stabiliseren en verloopt de inning van de rechten vrij behoorlijk. De rentabiliteit van de granen is negatief en dit zowel voor de vermeerderaar als de gewone teler. Historisch grote voorraden mede door de aanzienlijke toename van de tarweproductie in Rusland en een zeer ongunstige pariteit van de euro ten opzichte van de dollar en de roebel hebben voor gevolg dat er geen positieve bijdrage te noteren valt voor het bedrijfsinkomen met de productie van tarwe. De prijs van het zaaigraan blijft op het zelfde niveau ,maar door de stijging van de controle- en zaaigraankosten wordt het aandeel van de kosten in de opbrengst steeds maar groter, zodat we dringend toe zijn aan een verhoging van de vermeerderingspremie vermits de aanpassing van de vergoeding voor de vermeerderaars sedert vele jaren achterblijft. Met 5000 ha vermeerdering van tarwe waarvan 4400 ha in Wallonië en 1400 ha vermeerdering van gerst ,2400 ha van graszaad en 1500 ha vlaslijnzaad leveren de vermeerderaars een belangrijke bijdrage voor de rentabiliteit van de handelaar-bereider. Nu de inning van de billijke vergoeding voor kwekersrechten bij de granen behoorlijk verloopt wordt het hoog tijd dat er voor de vermeerderaars op basis van objectieve criteria een gesprek plaatsgrijpt over de vermeerderingspremie. Bij de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt aandacht verleent aan de positie van de producent in de productieketen zodat in de toekomst collectieve onderhandelingen over productie- en leveringsvoorwaarden mogelijk worden voor erkende organisaties. AGRISEMZA wil namens de vermeerderaars zijn plaats innemen in de productieketen. De producent zorgt voor voldoende hoeveelheid basis- en uitgangsmateriaal ten nutte van de volgende schakels in de productieketen De verwerkers hebben interesse in grote hoeveelheden om de schaaleffecten te benutten want de prijs van het af te zetten product wordt weinig beïnvloed door de hoeveelheid. Bij de producent is alleen een prijsstijging en winsttoename mogelijk door beperking van het aanbod .De tijd dat de producent goed zaken deed met hoeveelheidstoename ligt wel achter ons .Voor de meeste producten is er voldoende winst in de totale keten maar de verdeling van ieder zijn deel vraagt aandacht en inspanning.

2. Bespreking binnen de Nationale overeenkomst voor graszaadvermeerdering

Op 30 augustus was er opnieuw overleg met alle betrokken partijen. Uit de statistische cijfers van België blijkt in 2017 een toename met 270 ha voor Italiaans raaigras zodat de oppervlakte nu 2064 ha bedraagt. Voor Engels raaigras trappelen we ter plaatse met 360 ha . In Vlaanderen is in 2017 de oppervlakte Italiaans raaigras gestegen met 485 ha of een toename van 33 % . Italiaans raaigras blijft in Duitsland erg belangrijk met 12 400 ha in 2016. De oppervlakte Engels raaigras is in Denemarken gedaald van 35 006 om de hectare naar 24 500 ha . Op 10 januari hebben we op ILVO een bespreking voor de keuze van een mogelijke proef in graszaad in 2018 vanuit de sector kwamen een viertal voorstellen. Het is de bedoeling dat uit deze vier voorstellen een project gekozen wordt

3. Algemene vergadering van de ESGG in Dijon in Frankrijk

Van 29 tot 31 mei 2017 vond in Dijon het jaarlijks congres plaats van de ESGG. Een 20-tal vertegenwoordigers waren aanwezig van de voornaamste zaaizaad producerende lidstaten. De behandelde onderwerpen waren: statistieken van vermeerdering van alle Europese landen, marktvooruitzichten, gebruik van gecertificeerd zaad in de verschillende landen, neonicotinoïden en diquat, nieuwe selectiemethoden en mogelijke gevolgen van de Brexit.

AGRISEMZA bestaat nu 30 jaar en blijft de belangenverdediger van alle vermeerderaars. Voor de werking en de vertegenwoordiging is uw lidmaatschap erg belangrijk. Om u regelmatig te informeren vragen wij u om bij de mededeling: lidgeld 2018 ook uw e-mailadres te vermelden. Na de vorige oproep beschikken we nu over het mailadres van 60% van de leden-vermeerderaars en dus vragen we nu aan de overige 40% om bij de mededeling ook hun mailadres te vermelden. De leden met een gekend mailadres hebben begin augustus een digitale nieuwsbrief ontvangen.                                                                                                                                            Zorg ervoor dat u het volgend jaar ook nieuws ontvangt via een mail.

De ledenbijdrage voor het jaar 2018 bedraagt 25 euro.
en kan gestort worden op het rekeningnummer BE57 1031 1079 9835 van AGRISEMZA

We wensen U en uw familie een gelukkig, voorspoedig en gezond 2018

Hugo Adriansens                                                                   Jacques de Montpellier
Voorzitter AGRISEMZA vzw                                                   ondervoorzitter AGRISEMZA vzw

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.