Nieuwsbrief aan de leden van AGRISEMZA                             augustus 2019

Van 21 tot 23 mei 2019 hadden we een geslaagd jaarlijks ESGG congres in Blankenberge met 32 deelnemers uit 6 Europese landen waaronder België , waarvan acht bestuursleden van AGRISEMZA en twee uitgenodigde waarnemers. Op 23 mei brachten we een erg gewaardeerd bezoek aan ILVO met uitgebreide toelichting door het afdelingshoofd  Kristiaan Van Laecke over de hedendaagse veredelingstechnieken.

De statistische informatie van de verschillende landen is terug te vinden op de website van AGRISEMZA met toegang voorbehouden aan de leden. Het verslag van de vergadering is door iedereen te lezen maar uitgebreid in het Frans en het Engels en verkort in het Nederlands.

Belangrijke punten met gevolgen voor de graszaadvermeerdering zijn het verbod op het gebruik van Diquat en het standpunt van de ESGG nopens het verbod op het gebruik van glyfosaat.

Er is een aanzienlijke uitbreiding van de vraag naar biologische zaad, wat dat ook mag zijn want de reglementering is vrij wazig. Een controleerbare exacte genetische bepaling van het ras is nodig voor controle van het uitgangsmateriaal  maar blijft voorlopig erg moeilijk. Beschrijving van heterogeen materiaal dat van nature met de generaties evolueert is niet eenvoudig. Bijkomende vaststelling: biologisch zaad is voor veel soorten niet ter beschikking.

Wat de Brexit betreft: Frankrijk is volop bezig met de integratie in de Nationale Cataloog van de Britse rassen. Feit is dat nieuwe variëteiten alleen toegang krijgen tot de Europese rassenlijst  indien ze getest werden in één van de 26  lidstaten.

Nieuwe selectietechnieken zoals mutagenese kwamen uitvoerig aan bod met toelichting van de standpunten van de verschillende delegaties . De vergadering was akkoord dat de ESGG de landbouwraad steunt bij de vraag tot herziening van het Europees standpunt. De uitspraak van het Europese hof van Justitie voldoet niet aan de dringende behoefte van toegang tot de nieuwe CRISPR-Cas techniek. We moeten onderscheid maken tussen mutagenese, transgenese en cis-genese. Niet de techniek is een probleem maar we moeten weten wat we ermee doen. Een oplossing is wellicht mogelijk vanuit de benadering dat het nuttig is om de milieudruk te verminderen en de planten aan te passen aan de klimaatverandering .Wellicht komt het opnieuw op de agenda van de volgende commissie onder voorzitterschap van Finland

De vraag van sommige firma’s naar brevetering van nieuwe plantkundige kenmerken in een ras werd ook uitvoerig behandeld. Copa en Cogeca willen absoluut geen brevet voor nieuwe kenmerken in de variëteiten zelfs indien deze het gevolg zijn van de CRISPR-Cas technieken. De ESGG is van mening dat een brevet niet nodig is zelfs al zijn de nieuwe variëteiten het gevolg van biologische processen Indien de firma’s er toch zouden in slagen om de brevetering door Europa te laten aanvaarden dan zal de ESGG verzet aantekenen en  zijn standpunt verdedigen bij de firma’s.

De wens bestaat om de ESGG uit te breiden met nieuwe leden zoals Polen en Tsjechië

Als gevolg op de nieuwe wet betreffende de statuten van een VZW zal Agrisemza zijn statuten ook aanpassen en op vraag van de raad van bestuur zal de maatschappelijke zetel verplaatst worden naar het adres van de voorzitter

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.