De Haan,14 december 2019

Beste landbouwers-vermeerderaars

AGRISEMZA heeft in 2019 een intens jaar gehad in een snel evoluerende zaadwereld met een hedendaagse aanpassing van de vertegenwoordiging van de zaadsector. De vermeerderaars van granen en zaden worden in de toekomst verder vertegenwoordigd door AGRISEMZA maar de handelaar-bereiders (Semzabel) en de kwekers en mandatarissen (Assinsel) hebben zich verenigd in een nieuwe federatie van zaadbedrijven (Seed@bel) met 28 leden. Er is momenteel een constructief overleg over de toekomstige werking van de interprofessionele organisatie (Intersemza) opgericht bij K.B. van 5 januari 1998  met het doel de voorwaarden van productie, aankoop conditionering en verkoop van zaaizaden vast te stellen en welke de verschillende beroepsaspecten verbonden met zaaizaadproductie behartigd met als opdracht een harmonieuze ontwikkeling van de zaaizaadproductie te vrijwaren en om in overleg te waken over voldoende bevoorrading van gecertificeerde zaaizaden.

Agrisemza heeft in 2019 een zestal vergaderingen gehouden in aansluiting met de actualiteit en de opdrachten. Daarbij kwam dat we van 21 tot 23 mei een geslaagd ESGG congres hadden in Blankenberge met 32 deelnemers uit 6 Europese landen waaronder België, waaraan acht bestuursleden van AGRISEMZA deelnamen en twee uitgenodigde waarnemers. De statistische informatie van de verschillende Europese landen is terug te vinden op de website van AGRISEMZA met toegang voorbehouden aan de leden. Het verslag van de vergadering is door iedereen te lezen op de website. We noteerden dat er een aanzienlijke uitbreiding is van de vraag naar biologisch zaad, wat dat ook mag zijn want de reglementering is vrij wazig.

Wat de Brexit betreft: Frankrijk is volop bezig met de integratie van de nationale cataloog van de Britse rassen. Feit is dat nieuwe variëteiten alleen toegang krijgen tot de Europese rassenlijst indien ze getest werden in één van de 26 lidstaten.

Nieuwe selectietechnieken zoals mutagenese en CRISPR-Cas kwamen uitvoerig aan bod met toelichting van de standpunten van de verschillende delegaties.  De vraag van sommige firma’s naar brevettering van nieuwe plantkundige kenmerken in een ras werd uitvoerig behandeld. Copa en Cogeca willen absoluut geen brevet voor nieuwe kenmerken in de variëteiten zelfs indien deze het gevolg zijn van de CRISPR- Cas technieken                                 Alle verslagen zijn te lezen op www.agrisemza.be. Er is een gedeelte alleen toegankelijk voor de leden met een paswoord.  Alle leden waarvan we het mailadres kennen zullen dit jaar automatisch een nieuw paswoord ontvangen. Wie dit paswoord niet ontvangt kan dit paswoord opvragen door het sturen van een mail aan info@agrisemza.be.

We zijn verheugd te melden dat we sedert januari 2019 een nieuw bestuurslid hebben, met name Daniel Versyck. Samen met Benedicte Bonte, Joris-Bulcke, Bart-Mehuys en Philippe Martin vormen ze de Vlaamse vertegenwoordiging van zaaizaadvermeerderaars binnen de  Raad van Bestuur.  Het is de bedoeling dat jullie in de toekomst via moderne technieken meer inspraak krijgen in de werking van AGRISEMZA. We zoeken nog vermeerderaars die bestuurslid willen worden en zijn bereid om op aanvraag een informatievergadering te houden.

Iedere vraag of voorstel is welkom!

  1. Plaats van de vermeerderaars in België.

België telt momenteel ongeveer 800 vermeerderaars waarvan ± 570 in Vlaanderen en 230 in Wallonië. Ongeveer 400 van de 570 vermeerderaars in Vlaanderen zijn graszaadteler, ongeveer 100 telers vermeerderen zaaigraan en ruim 75 vermeerderen vlaslijnzaad .AGRISEMZA vertegenwoordigt alle vermeerderaars in de koepelorganisatie INTERSEMZA.
De vermeerderaars vormen de basis van de plantenteelt en leveren een belangrijke bijdrage in de zoektocht naar een duurzame landbouw

De rentabiliteit van de granen is niet denderend en zeker niet voor de vermeerderaar.
Iedere vermeerderaar moet zijn kostprijs kennen en met inzicht handelen. Sedert vorig jaar stellen we een aanzienlijke stijging vast van de controle- en registratiekosten wat maakt dat het aandeel van de kosten in de opbrengst steeds maar groter wordt.  Met de toekomstige registratie van het gebruik van meststoffen per perceel wordt de uitdaging nog groter om rendabele opbrengsten te behalen. Wellicht noteren we volgend jaar een betere tarweprijs vermits de uitzaai in Frankrijk van wintertarwe een daling noteert van 4.8% wat 4.73 miljoen ha omvat of de laagste oppervlakte sedert 17 jaar. Gelukkig is de rentabiliteit van de graszaadvermeerdering de voorbije jaren positief geëvolueerd mede dankzij de toenemende vraag en de kwaliteit van ons graszaad en de inzet van de graszaad firma’s. AGRISEMZA wil namens de vermeerderaars zijn plaats innemen in de productieketen en in de vertegenwoordiging binnen het Landbouw Centrum Granen(L.C.G.) De vermeerderaar zorgt voor voldoende hoeveelheid basis- en uitgangsmateriaal ten nutte van de volgende schakels in de productieketen

  1. Bespreking binnen de Nationale overeenkomst voor graszaadvermeerdering 

Op 4 oktober was er opnieuw overleg met alle betrokken partijen. Uit de statistische cijfers van België  blijkt in 2019 een toename met 211 ha voor Italiaans raaigras zodat de oppervlakte nu 2656 ha bedraagt. Vorig nog een toename met 380 ha. Voor Engels raaigras is er een toename met 45 ha en bedraagt de oppervlakte nu 455 ha. Voor 2020 verwacht men in Vlaanderen nog een kleine toename van  Italiaans raaigras.  De vraag naar Belgisch graszaad is bemoedigend vooral dank zij de service van de graszaadfirma’s en de kwaliteit van het graszaad. Het verslag van de graszaadbijeenkomst te Melle op 4 oktober 2019 staat op de website www.agrisemza.be.

AGRISEMZA bestaat nu 30 jaar en blijft de belangenverdediger van alle vermeerderaars.

Voor de werking en de vertegenwoordiging is uw lidmaatschap erg belangrijk.  Om u regelmatig te informeren vragen wij u om bij de mededeling: lidgeld 2020 ook uw e-mailadres te vermelden. Via mailchimp willen we de leden waarvan het mailadres bij ons gekend is regelmatig informeren. De leden met een gekend mailadres hebben begin augustus reeds een digitale nieuwsbrief ontvangen.

Zorg ervoor dat u het volgend jaar ook nieuws ontvangt via een mail.                                                                                                                                        De ledenbijdrage voor het jaar 2020 bedraagt 25 euro en kan gestort worden op het rekeningnummer BE57 1031 1079 9835 van AGRISEMZA

We wensen U en uw familie een gelukkig, voorspoedig en gezond 2020 !

Hugo Adriansens                                                                                                                                    Jacques de Montpellier

Voorzitter AGRISEMZA                                                                                                                          ondervoorzitter AGRISEMZA

Begunstigde : AGRISEMZA                                                                    Bedrag : 25.00 €

Rekeningnr: BE57 1031 1079 9835

Mededeling : Lidgeld 2020 + (mailadres)

 

 

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.