De Haan, 10 januari 2021
Beste landbouwers- vermeerderaars
Hierbij onze beste wensen voor een bemoedigend en gezond 2021. Het voorbije jaar was voor
iedereen uitzonderlijk en dat was voor onze organisatie niet anders. Het jaar 2020 werd een historisch
jaar dat duidelijk maakte dat prijsvorming bepaald wordt door vraag en aanbod en waarin digitale
communicatie versneld doorgevoerd werd. Hierna de voornaamste gebeurtenissen voor onze
vereniging.
1. Overlijden van stichter-voorzitter Jacques Boonen
Op 30 november 2020 overleed op 84-jarige leeftijd dhr. Jacques Boonen, de stichter-voorzitter van
Agrisemza. De heer Boonen was een gedreven en gerespecteerd man die open stond voor dialoog
en die de belangen van de vermeerderaars op zowel nationaal als europees niveau verdedigde. Hij
was een man met uitstraling en visie. De stichting van Agrisemza dateert van 12/12/1988 en de
interprofessionele structuur werd erkend bij K.B. van 5 januari 1998.
2. Werking van Agrisemza
Op 13 februari hadden we bestuursvergadering en op 28 december hielden we nog een digitale
bestuursvergadering. Via Teams organiseerden we een vergadering voor de graszaadvermeerderaars
op 3 december. Via Mailchimp stuurden we een drietal nieuwsbrieven aan de leden met een bij ons
gekend mailadres en via de website www.agrisemza.be kan u deze nieuwsbrieven lezen alsook het
verslag van de graszaadvergadering.
Onze ondervoorzitter Jacques de Montpellier heeft op de bestuursvergadering van 13 februari 2020
gevraagd om ontlast te worden van het mandaat van ondervoorzitter en dit vanaf 1 jan 2020 maar hij
wenst wel bestuurslid te blijven. De voorzitter bedankt in naam van de raad van bestuur Jacques de
Montpellier voor de vele jaren gedreven inzet voor Agrisemza. Op voorstel van de raad van bestuur
heeft Joris Bulcke op 28 december aanvaard om de rol van ondervoorzitter op zich te nemen
De geplande ESGG- vergadering 27 tot 29 mei in Italië werd verplaatst naar juni 2021. Intussen
kunt U de Europese statistieken betreffende de vermeerdering in 2020 vinden op de website www.
agrisemza.be. Regelmatig was er digitaal contact met het secretariaat in Parijs.
Er is een positieve reactie van Seed@bel op de toekomstige werking binnen de interprofessionele
organisatie (Intersemza) maar de corona-omstandigheden hebben de verdere bespreking verschoven
naar een latere datum.
We werken verder en we volgen de actualiteit. Ongeveer 440 van de 600 vermeerderaars in Vlaanderen
zijn graszaadteler, 75 telers (-25%) vermeerderen zaaigraan en 95 telers (+35%) vermeerderen lijnzaad.
Het is duidelijk dat de vermeerderaars belangrijk zijn in de productiekolom en dat het aandeel van de
graszaadvermeerderaars continu toeneemt.
3. Teeltjaar en rendabiliteit van de teelten
De opbrengst van de granen was wisselend maar gemiddeld nog behoorlijk voor wintertarwe.
Belangrijk waren vooral de grondsoort en het ras. De geslaagde partijen vlas waren zeldzaam en op
sommige percelen was er slechts opkomst in de maand juni zodat er geen zaadopbrengst was. De
opbrengst van graszaad was zeer uiteenlopend gaande van erg laag tot behoorlijk goed. De gemiddelde opbrengst ligt toch 300kg/ha lager dan vorig jaar.
De tarweprijzen zijn de beste van de voorbije 6 jaar en zelfs met een historisch hoge tarweproductie in Rusland van 82.8 Mt wordt de export toch beperkt om binnenlandse reden. Vanaf 15 februari geldt een export-taks van 30% (25€/T). Goed te weten dat de tarweproductie van de Europese Unie 135.5 MT dit jaar 14% kleiner was dan vorig jaar. De totale productie van Rusland 83 MT + Oekraïne 27 MT + Australië 29 MT bedraagt samen 139 MT. De oppervlakte tarwe in Frankrijk 4.5 M ha was de laagste sedert 17 jaar en was goed voor 29.2 MT.
4. Vermeerdering van tarwe en graszaad in België en in Europa
In 2020 was er in België ongeveer 4100 ha vermeerdering van wintertarwe en 4000 ha graszaad wat betekent dat de tarwevermeerdering gedaald is met 25 % de voorbije 5 jaar en de graszaadvermeerdering gestegen is met 70 %. In Frankrijk is de tarwevermeerdering gedaald met 25% en de graszaadvermeerdering toegenomen met 25 %. In Denemarken, het graszaadland van Europa is de oppervlakte graszaad toegenomen van 60.000 ha in 2016 naar 92.000 ha in 2020 en is wintertarwevermeerdering gedaald van 20.000 ha naar 17.000 ha. De vraag naar graszaad neemt toe maar blijkbaar is er momenteel wel een stock. Toch is er in het kader van de “green deal” van Europa een toenemende behoefte aan graszaad te verwachten. Er wordt in Europa ongeveer 200.000 ha graszaad vermeerderd op een totale vermeerderingsoppervlakte van 1.280.000 ha. In Frankrijk is er sedert zes jaar een gekoppelde Europese steun voor de productie van graszaad bestemd voor ruwvoederproductie. Deze steun bedraagt 40-60 Euro/ha.
5. Bespreking van de graszaadvergadering op 3 december via Teams
Het volledig verslag is terug te vinden op www.agrisemza.be maar toch enkele belangrijke punten. Rekening houdend met de klimaatevolutie verwachten we dat er in de toekomst nog langere droogteperioden zullen voorkomen en dan is capillaire vochtvoorziening enorm belangrijk. Dit is gekoppeld aan effectieve organische stof en houdt verband met groenbemesters, permanente bodembedekking, ondiepere grondbewerking en meer aandacht voor bodemstructuur. Watertoediening kan helpen maar dit is niet overal mogelijk en is een korte termijnoplossing. Bodemopbouw is een lange termijndoelstelling en vereist veel meer studie en meer middelen. Organische stof, microbieel leven in de bodem en gepaste onderlinge verhouding van grond, water en lucht helpen de productie zelfs bij beperking van toegelaten bemesting.
AGRISEMZA heeft zijn taak als belangenverdediger van de vermeerderaars. Deze bedrijfstak is in evolutie en zal de komende jaren geconfronteerd worden met uitdagingen en nieuwigheden.
Voor de werking en de vertegenwoordiging is uw lidmaatschap belangrijk. Om u regelmatig te kunnen informeren vragen wij u om bij de mededeling: lidgeld 2021 ook uw e-mailadres te vermelden. Vooral voor de mensen die onze nieuwsbrieven niet ontvangen via mail is dit belangrijk en dit zal ervoor zorgen dat U dit jaar ook nieuws per mail ontvangt.
De ledenbijdrage voor het jaar 2021 bedraagt 25 euro en kan gestort worden op rekeningnummer BE57 1031 1079 9835 van AGRISEMZA.
Hugo Adriansens                                                                                                                                                        Joris Bulcke
Voorzitter AGRISEMZA                                                                                                                                               Ondervoorzitter AGRISEMZA

Begunstigde : AGRISEMZA Bedrag : 25.00 €
Rekeningnr: BE57 1031 1079 9835
Mededeling : Lidgeld 2021 ( + mailadres)

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.