Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering
van 16 september 2021 om 15:30

Digitaal via Teams omreden van de maatregelen met betrekking tot de Coronacrisis

Aanwezig
Hugo Adriansens, Jacques de Montpellier , Thierry Burlet, Bénédicte Bonte , Joris Bulcke, Bart Mehuys, Philippe Martin, Daniël Versyck, en François Huyghe (secrétaris)

Dagorde

1. Adreswijziging van de vereniging vzw Agrisemza
2. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen
3. Huidige bestuurders

Verloop van de vergadering
De secretaris François Huyghe stelt vast dat er geen uitgenodigde leden een link maken met de vergadering en dat de aanwezige bestuursleden geldig kunnen beraadslagen en beslissen.

1. De voorgestelde adreswijziging wordt unaniem aanvaard
2. De volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt unaniem aanvaard. De ontwerptekst van artikel 18 wordt aangepast volgens de wettelijke voorschriften zodat het bestuursorgaan onder de leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmester kan verkiezen zonder specificatie van welke leden.
3. De huidige bestuurders zijn de aanwezige bestuurders die de statuten tekenen. De voorzitter vraagt of iemand een volmacht heeft om Jean-Phlippe Frogneux verder op te nemen als bestuurder.Vermits niemand een bevestigend antwoord geeft wordt aan het bestuur de vraag voorgelegd of we Jean-Phlippe Frogneux verder opnemen in het bestuur.Vermits er voor deze optie geen meerderheid is wordt het voorstel aanvaard dat Jean-Philippe Frogneux ontslagnemend is.Spijtig maar met dank voor de jarenlange inzet als bestuurslid Agrisemza
4. De voozitter dankt het bestuur voor het vertrouwen en nodigt de bestuursleden uit om in een volgende bestuursvergadering van gedachten te wisselen over de uidagingen en de verdere werking van Agrisemza .
5. De vergadering wordt afgesloten om 16u15

 

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.