Beste landbouwer- vermeerderaar

De Haan 18 december 2021

Hierbij onze beste wensen voor een bemoedigend en gezond 2022. De virusjaren 2020 en 2021 zullen ons wel bijblijven, maar niettegenstaande vele hindernissen werkt Agrisemza verder met de mogelijkheden die er zijn. In de loop van 2021 hebben we 4 bestuursvergaderingen georganiseerd via teams en onze medewerking verleend aan een Webinar op 18 maart over een verzorgde bodem. Daarbij werden ook nog 3 nieuwsbrieven verstuurd via Mailchimp en alle informatie is ook te lezen op de website www.agrisemza.be

Opdracht van Agrisemza

De vermeerderaars staan voor heel wat uitdagingen en het is onze opdracht om de rentabiliteit van de vermeerdering op niveau te houden en de belangen van de vermeerderaars te behartigen zowel binnenlands als Europees. Wat zijn de mogelijkheden voor de vermeerderaar bij de toenemende vraag naar bio en hybriden? De nieuwe veredelingstechnieken op basis van de Crisp-cas zullen wellicht ook Europees hun intrede doen. Dit vereist een nieuwe reglementering voor de vermeerdering .Nu Groot-Brittannië geen rekening meer moet houden met de Europese wetgeving bouwen zij mogelijk een voorsprong uit op ons maar COPA volgt. Nu nog de Europese Raad.

Als stichtend lid van de ESGG nemen waar elk jaar actief deel aan de vergadering maar als gevolg van de corona werd de vergadering vorig jaar uitgesteld en greep ze dit jaar plaats op 30 september in Cervia . Via zoom konden we deelnemen aan de algemene vergadering en daar kregen we toelichting bij het innovatieve project in Denemarken voor de eiwitproductie vertrekkend van gras-klaver. Er is reeds een fabriek operationeel die momenteel 200 ha verwerkt maar die uitgebreid kan worden tot een verwerking van 4000 ha De productie aan eiwit per hectare( 3000 kg) bedraagt het dubbele van wat met soja haalbaar is 1500 kg. Denemarken heeft een vijfjarenplan die voorziet om gespreid over het land 10 dergelijke fabrieken te bouwen. Ook Nederland heeft reeds een operationele fabriek. De mengteelt van grasklaver voor de productie van eiwit is voor onze streek zeker meer rendabel dan de teelt van soja.

In het LARA rapport van 2021 is het graszaad nog opgenomen in de statistiek van het grasland maar dat zal aangepast worden vanaf 2022. In de statistieken van de perceelaangifte van 2021 is op de website van Landbouw en Visserij de oppervlakte graszaad afzonderlijk vermeld en is zelfs per gemeente te controleren. Sedert een aantal jaren waren we vragende partij om graszaad afzonderlijk te vermelden en te beschouwen als akkerbouwgewas. Dit is nu een feit.

Teeltjaar en rentabiliteit van de teelten

De opbrengst van de tarwe was globaal wel 1500 kg/ha minder dan het vorig jaar en deze van het graszaad was gemiddeld ook wel 400 kg/ha minder met zeer grote spreiding afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Gelukkig is de marktprijs voor tarwe historisch hoog en deze zal de komende jaren wel boven de 200 Euro/Ton blijven Er spelen vele factoren een rol o.a. de heffing van 77 $/ton op de export van tarwe vanuit Rusland en de exportbeperking vanaf februari tot einde juni die minder restrictief zou zijn dan eerst voorzien. Verder de toename met 28% van de aankoop van tarwe door S.A. (689.000T) en de onverwacht hoge tarweproductie in Australië 34.4MT. Bij de prijsvorming speelt de logistiek van het transport momenteel ook een rol en de vele geopolitieke spanningen.

Rekening houdend met de inflatie en de aanzienlijke kostenstijging van de inputs vragen we voor de vermeerderaars een passende vergoeding voor de stijgende kosten op basis van objectieve criteria. De stijging van de kosten voor zaaigraan meststoffen en sproeistoffen doen de productiekosten met 25% toenemen. Via overleg willen we er toe komen om de toenemende kosten te verrekenen bij de contractprijs voor de vermeerdering van granen en zaden. De kostenstijgingen zijn niet tijdelijk maar zijn structureel. De gasprijzen zullen niet direct dalen en de kosten per Ton CO2 uitstoot zijn ondertussen verdrievoudigd. We beleven uitzonderlijke tijden met heel speciale omstandigheden.

De vergadering van de graszaadvermeerderaars

De vorige jaren hadden we telkens een vergadering in het najaar van de graszaadvermeerderaars maar door de corona maatregelen is deze vergadering verdaagd naar de 2e helft van januari 2022. Om u een idee te geven wat we wensen te behandelen .Voorstellen zijn altijd welkom via info@agrisemza.be We voorzien een bespreking van een proefveld voor de bestrijding van duist in raaigras zaadteelt .Verder willen we de aanleg van demonstratievelden met groenbemesters in samenwerking met het departement van Landbouw bespreken. We willen weten welke parameters de graszaadprijs mede bepalen en welke mogelijkheden er zijn om de financiële opbrengst te verhogen. Hoe kunnen we inspelen op de toenemende vraag naar bio zaad .Productiepotentieel van rietzwenkgras en zaadopbrengst?

Werking van Agrisemza

In overeenstemming met de besluiten van de voltallige raad van bestuur van 6/12/2019 hebben we in de loop van het jaar en dit na 33 jaar, de maatschappelijke zetel van Agrisemza verplaatst van Wallonië naar Vlaanderen. Bij een verplaatsing van de maatschappelijke zetel van een vennootschap van het ene Gewest naar het andere vereist de wet dat de statuten aangepast worden in overeenstemming met de nieuwe wet. Dit heeft veel tijd en inzet gevraagd en alle leden van Agrisemza werden daarbij uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene en de bijzonder algemene vergadering. De Raad van bestuur werd bij deze aangepast en bestaat nu uit 6 Vlaamse en 2 Waalse bestuursleden met name Hugo Adriansens, BenedicteBonte, Joris Bulcke, Bart Mehuys, Daniel Versyck en Philippe Martin voor de Vlamingen en Thiérry Burlet en Jacques de Montpellier voor de Walen. De nieuwe statuten zijn ondertussen gepubliceerd op 23 november 2021 en zijn te lezen in het Staatsblad en op de website www.agrisemza.be Iedere vermeerderaar kan zijn kandidatuur stellen als bestuurslid via info@agrisemza.be en deze kandidatuur zal volgens de statutaire bepalingen behandeld worden.

In de loop van het voorbije jaar hebben de leden kunnen ervaren hoe belangrijk het lidmaatschap is voor deelname aan de algemene vergadering bij aanpassing van de statuten. Uw lidmaatschap is dus wel degelijk belangrijk. Het is onze intentie om vanaf 2022 de werking van Agrisemza te professionaliseren en meer uitgebreid te communiceren. De leden met een gekend mailadres hebben de nieuwsbrieven ontvangen via MailChimp en werden ook uitgenodigd voor de algemene vergaderingen gekoppeld aan de statutenwijziging .Daarom vragen we om zeker uw mailadres te vermelden wanneer u dit vroeger nog niet gedaan hebt zodat u regelmatig nieuws kan ontvangen.

De ledenbijdrage voor het jaar 2022 bedraagt 25 euro en kan gestort worden op het rekeningnummer BE57 1031 1079 9835 van AGRISEMZA.

Hugo Adriansens                                                        Joris Bulcke
Voorzitter Agrisemza                           Ondervoorzitter Agrisemza

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.