Procedure en voorwaarden voor opname van Verenigd Koninkrijk-rassen op de Belgische rassenlijst naar aanleiding van de BREXIT

De Europese Commissie publiceerde naar aanleiding van de nakende Brexit op 8 september 2017 een ‘Notice to breeders and suppliersop haar website. In deze Notice wordt aangekondigd dat alle rassen op de Europese rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen, op de Europese registers voor fruit, bosbouw, wijnstokken en op de leverancierslijsten van siergewassen, afkomstig van het Verenigd Koninkrijk (VK), op datum van 30 maart 2019 niet meer op de Europese rassenlijst zullen opgenomen blijven. Dit heeft tot gevolg dat ze niet langer in de EU verhandeld mogen worden, tenzij deze nog tijdig in een andere lidstaat van de EU-27 ingediend en aanvaard wordt.

In deze Notice werden artikel 3, 3, van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst van landbouwgewassen en artikel 3, 3, van Richtlijn 2002/55/EG de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van groentezaad niet expliciet vernoemd. De Europese Commissie bevestigde reeds dat deze artikelen wel kunnen ingezet worden om VK-rassen via een vereenvoudigde (versnelde) procedure op een andere nationale rassenlijst over te nemen (zonder veel bijkomende onderzoeken) zodat deze rassen ook na maart 2019 op de Europese gemeenschappelijke rassenlijst kunnen blijven staan.

In België zijn er heel wat dergelijke VK-rassen in de handel beschikbaar. Zij worden door land- en tuinbouwers geteeld, en bij uitbreiding vindt er ook vermeerdering in België plaats. De Vlaamse en Waalse Comités voor het beheer van de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen zijn principieel bereid om deze VK-rassen onder het hierboven genoemde artikel 3, 3, van de richtlijn op de Belgische rassenlijst toe te laten. Deze uitzonderingsmaatregel wordt dus enkel toegestaan in het kader van de regularisatie van de VK-rassen naar aanleiding van de Brexit.

De belangrijkste basisprincipes die hierbij gehanteerd zullen worden, zijn de volgende:

  • elke aanmelding van een VK-ras onder artikel 3.3 wordt op individuele basis door het gezamenlijk Vlaams en Waals Comité beoordeeld (‘geval per geval’ op de (meer-)waarde van het ras voor de Belgische landbouwsector;
  • deze beoordeling gebeurt pas na ontvangst van de retributie voor aanmelding;
  • er worden principieel geen extra onderzoeken opgelegd; rassen waarvan aangetoond kan worden dat ze een (meer-)waarde hebben voor de Belgische landbouwsector, worden opgenomen, op basis van het aanmeldingsdossier.

Aan de toelating van deze VK-rassen worden echter een aantal voorwaarden gekoppeld, waaraan moet voldaan worden, om voor opname in aanmerking te komen. Deze voorwaarden zijn:

  1. volledig aanvraagdossier;
  2. betaling van alle aangerekende retributies;
  3. aanduiding aanvraaggemachtigde in EU;
  4. aanduiding instandhouder in België of in een ander land van de EU-27;
  5. het aangemelde VK-ras heeft (meer-)waarde voor de Belgische landbouwsector (zie de bijlage voor de details wat in aanmerking komt als bewijs van (meer-)waarde);
  6. het ras werd in het verleden niet geweigerd voor opname op de Belgische rassenlijst noch vroegtijdig door de aanvrager teruggetrokken.

Hier vindt u de PDFdetails bij deze voorwaarden.

Deze procedure is opgesteld vanuit de kennis en informatie die vandaag beschikbaar is in het kader van de Brexit en kan geen rekening houden met eventuele latere wendingen die zich zouden kunnen voordoen in de onderhandelingen binnen dit dossier.

Indien een lid van uw organisatie een VK-ras wenst aan te melden met het oog op een versnelde opname op de Belgische rassenlijst, dient dit te gebeuren bij één van beide Gewesten aan de hand van een aanmeldingsformulier voorzien door dit Gewest en dit ten laatste op 31 december 2018.

De aanmeldingsformulieren zijn, zoals steeds, beschikbaar op onze respectievelijke websites:

Deze formulieren werden recent aangevuld met een extra aanvinkvak waarin u expliciet dient aan te duiden dat de aanmelding in kwestie onder artikel 3, 3, van de richtlijn gebeurt.

 
Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.